ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Το σύστημα ωρομέτρησης υπολογίζει ακριβώς τον χρόνο εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική περίοδο και παρακολουθεί εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας.

Το σύστημα ωρομέτρησης υπολογίζει ακριβώς το χρόνο εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική περίοδο και παρακολουθεί εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας.

Επιπρόσθετα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες και τους απόντες στην εργασία, καθώς και τους λόγους απουσίας τους (άδεια, ασθένεια, αδικαιολόγητες απουσίες, εκτός έδρας εργασία κλπ).

Υπολογίζει τις υπερωρίες, την εργασία σε αργίες και εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση εξάγοντας αρχείο με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων υπολογισμών για την εισαγωγή των στοιχείων αυτών σε προγράμματα μισθοδοσίας.

Οι σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας μας είναι στη διάθεση σας για περεταίρω ενημέρωση, επίδειξη και επεξήγηση του συστήματος. Επιπρόσθετα μπορούν να επισκεφτούν το χώρο σας και να σας προτείνουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.


Σχετικά προϊόντα


Ελληνικα