1. Η Piperaris Security προσφέρει δωρεάν δύο (2) μήνες το μηνιαίο πάγιο για τα συνδρομητικά πακέτα υπηρεσιών για Κάμερες ή για Συναγερμό ή για Συνδυασμό των 2 σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της Piperaris με τα πιο κάτω πακέτα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019, (στο εξής η «Προσφορά»). Η Προσφορά αφορά στα ακόλουθα πακέτα υπηρεσιών:
  – Πακέτο Αναλογικών Καμερών HD 4
  – Πακέτο Αναλογικών Καμερών HD 4+
  – Πακέτο Αναλογικών Καμερών HD 8+
  – Πακέτο Αναλογικών Καμερών HD 16
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 2+
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 4
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 4+
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 8+
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 16
  – Πακέτο Ψηφιακών Καμερών IP 16+
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Appartment
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Appartment Fire
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Premium
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Premium Fire
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Dynamic
  – Πακέτο Συνδρομητικού Συναγερμού Dynamic Fire
 2. Της Προσφοράς μπορούν να επωφεληθούν και οι Υφιστάμενοι συνδρομητές της Piperaris, εφόσον έχει λήξει η Αρχική Διάρκεια του υφιστάμενου συμβολαίου τους, οι οποίοι δεν επωφελούνται ήδη από κάποια προσφορά της Piperaris και θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους σε οποιοδήποτε από τα Προγράμματα της Piperaris.
 3. Οι συνδρομητές που θα λάβουν την Προσφορά θα επωφεληθούν για τους δύο (2) μήνες δωρεάν το μηνιαίο πάγιο. Οι μήνες που θα είναι δωρεάν είναι ο ενδέκατος και ο δωδέκατος μήνας στο έτος του συμβολαίου.
 4. Η Προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες της Piperaris.
 5. Το επιλεγόμενο πακέτο υπηρεσιών παραμένει το ίδιο για όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και σε περίπτωση αλλαγής του πακέτου η Προσφορά παύει να ισχύει.
 6. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών Piperaris («ΓΟΠ») καθώς και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων που αναφέρονται στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί.
 7. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Piperaris στο 7777 22 88.

enEnglishelΕλληνικα

English