ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Μία επιχείρηση προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίζεται σε διάφορα τμήματα ανάλογα με τα κατάλληλα κριτήρια που ομαδοποιούν τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες της ή που επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή οργάνωσή της. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο οι δομές γίνονται πολύ πιο σύνθετες και πολύπλοκες, έτσι οι απαιτήσεις και τα προβλήματα στα θέματα οργάνωσης και επιτήρησης αυξάνονται.

Ένα σημαντικό κομμάτι για την ομαλή λειτουργία αλλά και τη σωστή αξιολόγηση του προσωπικού.

Το σύστημα ωρομέτρησης υπολογίζει ακριβώς το χρόνο εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια οι προϊστάμενοι των εταιρειών είναι σε θέση να μπορούν να παρακολουθούν εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας.

Πλεονεκτήματα

  • Συλλογή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ή ακόμη και μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας
  • Το λογισμικό του συστήματος έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να καλύπτει και τις πιο σύνθετες ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων
  • Με πλήρη σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων όλα τα στοιχεία καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας
  • Το λογισμικό φροντίζει για τη σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων
  • Υπολογίζει ακριβώς τον χρόνο εργασία κάθε εργαζομένου
  • Γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες και τους απόντες στην εργασία, καθώς και τους λόγους απουσίας τους
  • Υπολογίζει τις υπερωρίες και την εργασία σε αργίες
  • Εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές ικανές αν καλύψουν κάθε απαίτηση εξάγοντας αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεκριμένων υπολογισμών ώστε να εισαχθούν στο πρόγραμμα μισθοδοσίας
Ελληνικα