Νέος πελάτης: Deloitte
26 Απριλίου 2011
Η εταιρεία Lidl επιλέγει Piperaris
22 Απριλίου 2014

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατέχει το 77,34% των µετοχών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, το Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το 21,88% και η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συµµετοχών το 0,78%. Συνεργάζεται µε τα συνεργατικά κινήµατα πολλών χωρών και εκπροσωπείται στους σηµαντικότερους διεθνείς συνεργατικούς θεσµούς.

∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων και ΑΤΜ στην Κύπρο και είναι η πρώτη τράπεζα σε καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού. Εργοδοτεί συνολικά 2.668 άτοµα. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρισκόταν στο 15,42%, τα ίδια κεφάλαια ανέρχοταν στα €1,2δις και το σύνολο ενεργητικού στα €14,1δις.

elΕλληνικα

Ελληνικα